نقش انرژی در بدن

238

تعريف غذا : به طور كلي هر موجود زنده براي رشد و نمو ، ادامه زندگي و انجام اعمال حياتي لازم ، احتياج به جذب مرتب موادي دارد ، كه به نام غذا خوانده مي شود . غذا ، عبارت از : هر ماده جامد يا مايعي است كه بعد از خوردن و هضم شدن ، و پس از آن كه از طريق دستگاه گوارش جذب بدن گرديد ، براي ترميم ، نگهداري ، رشد و نمو نسوج بدن و ساير فعل و انفعالات حياتي و ايجاد حرارت ( انرژي ) در بدن به مصرف مي رسد .

تعريف تغذيه : مجموعه تغيير و تبديل مواد غذايي در بدن كه موجب مي شود ، عنصر زنده و سلول هاي آن مواد مغذي را دريافت داشته و آن ها را به مصرف رشد و نمو – نوسازي و نگاهداري عضو برسانند ، و همچنين بتوانند حرارت و انرژي لازم و كافي جهت انجام اعمال حياتي تامين نمايند . به عبارت ديگر ، رابطه بين مواد غذايي گرفته شده توسط بدن و نحوه استفاده كردن بدن از آن مواد را كه بتواند سلامتي را براي خود تامين نمايد ، تغذيه گويند .

تعريف تغذيه صحيح و كامل : تغذيه صحيح و كامل ، عبارت از : تامين مقدار كافي از مواد غذايي لازم براي بدن ، و همچنين قابليت بدن براي به كاربردن صحيح اين مواد به طوري كه انسان بتواند از حد اعلاي سلامتي فكري و روحي كامل برخوردار باشد .
مواد غذايي : غذاهاي مورد احتياج بدن به دو دسته تقسيم مي شوند :
غذاهاي آلي : غذا هاي آلي مورد نياز بدن ، عبارت است از :

۱٫ قندها : قندها ( كربوهيدرات ها ) ، اصلي ترين و در دسترس ترين غذاهاي مولد انرژي مي باشند .
۲٫ چربي ها : چربي ها ، شامل : چربي هاي حيواني و گياهي ، كه به عنوان ذخيره مولد انرژي است ، و بعد از قندها قرار گرفته است .
۳٫ پروتوئين ها يا مواد ازته : پروتئين ها ، از نظر تشكيل بافت هاي بدن و تامين رشد و نمو ، مهم و قابل توجه مي باشند .
۴٫ ويتامين ها : ويتامين ها ، كه به مقدار بسيار كم براي تعادل اعمال حياتي بدن بسيار ارزش دارند و خيلي ضروري مي باشند . كمبود آن ها موجب بيماري و اختلالات فراوان مي گردد .

غذاهاي معدني : غذاهاي معدني مورد نياز بدن ، عبارت است از :
۱٫ مواد معدني : مواد معدني ، غذاهايي كه بدون ايجاد انرژي در ساختمان و اعمال شيميايي بدن بسيار مهم و ضروري مي باشند .
۲٫ آب : آب ، كه دو ، سوم وزن بدن را تشكيل مي دهد ، و بعد از اكسيژن ، مهم ترين عنصر لازم براي ادامه حيات است .

غذا هاي آلي : قندها – چربي ها – پروتئين ها – ويتامين ها
مواد غذايي:

غذاهاي معدني : مواد معدني – آب

بنابراين ، ارزش انرژي نمونه هاي خالص قندها ، چربي ها ، پروتئين ها با در نظر گرفتن مقدار انرژي كه در دسترس بدن قرار مي دهند و توليد انرژي مي كنند . كه شامل :
يك گرم مواد قندي ۴ كالري انرژي توليد مي كند .
يك گرم مواد پروتئيني ۴ كالري انرژي توليد مي كند .
يك گرم مواد چربي ۴ كالري انرژي توليد مي كند .

منبع انرژي : منبع اصلي انرژي بدن انسان ، و همه موجودات ديگر ، انرژي خورشيد مي باشد . انرژي خورشيد به طور مستقيم براي انسان و حيوان غيرقابل استفاده است . اما ، گياهان با ماده سبزينه ، كلروفيل اين انرژي را جذب مي كنند ، و طي واكنش هاي فتوسنتز به انرژي پتانسيل شيميايي تبديل مي كنند . واكنش هاي شيميايي به شرح زير است :

اكسيژن + گلوكز      →     انيدريدكربنيك + آب + انرژي خورشيد

انسان ، از نشاسته كه ماده اصلي غذاي حيوانات و انسان را تشكيل مي دهد ، استفاده مي كند . در بدن انسان نشاسته تبديل به گلوكز شده و گلوكز پس از راه هايي عكس واكنش فتوسنتز كه (( گلي كوليز )) ناميده مي شود به آب و انيدريد كربنيك و انرژي مبدل مي گردد .

انرژي + انيدريد كربنيك + آب      →     اكسيژن + گلوكز

منبع انرژي در بدن : منبع توليدانرژي در بدن ، مولكول درشت و صورتي رنگ به نام ATP (آدنوزين تري فسفات ) ، كه در سلول عضلاني در نيروگاه سلول ( ميتوكندري ) عامل توليد انرژي سلولي است ، كه غذا با اكسيژن و با وجود آنزيم ها در ميتوكندري سوخته شده و انژي توليد شده آن ، توسط مولكول ATP داراي سه مولكول فسفر به اضافه دو باند ارتباطي است كه به ازاء شكسته شدن اولين باند ارتباطي ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ كالري ( ۷ تا ۱۲ كيلو كالري ) انرژي توليد خواهد كرد . مولكول حاصله در اين ارتباط ADP( آدنوزين دي فسفات ) است كه در شرايط بحراني در مواقع نياز به انرژي اولين باند هم شكسته خواهد شد كه مولكول حاصله در اين شرايط AMP ( آدنوزين منوفسفات ) است .اما در اين انرژي مجددا پس از متابوليسم سلولي ( سوخت و ساز ) و توليد انرژي ، قادر است كه مولكول AMP را به ADP و ATP تبديل كند . بر حسب آخرين تحقيقات به دست آمده ، ديده مي شود كه در آن سرعت – قدرت – استقامت ، به عنوان عامل ارثي و ژنتيكي مورد توجه قرار مي گيرد . اما در قشر ورزشكار درصد ATP موجود در بدن ، قدري نسبت به افراد عادي افزايش خواهد يافت .