مديريت ورزشی

220

مديريت ورزشی

مديريت سازمان های ورزشی

تعريف مديريت

مديريت يعنی هماهنگی همه امكانات و منابع از طريق برنامه ريزی، سازماندهی ، هدايت و نظارت،به طوری كه هدف های مشخص تحقق پذيريد.

فرق بين مديريت رهبری
مدیریت عبارت است از عمل تاثير گذاری بر افرادبه طوری که از روی میل و علاقه برای هدف های گروهی تلاش كنند.

رهبری موضوعی وسيع تر از مديريت است و مديريت نوع خاصی از رهبری محسوب می شود كه در آن تحقق اهداف سازمانی مورد نظر است . رهبری نيز برای تحقق هدفهايش ملزم است كه با افراد و به وسيله افراد كار كند ، اما اين هدفها لزوما اهداف سازمانی نيستند

ابزارهای مديريت

ابزارهای اصلی مديريت عبارتند از :
برنامه ريزی
انگيزش
سازماندهی
كنترل

مسئوليت مدير

مسئوليت مديرعبارت است از مجموعه اي از وظايف
گوناگون و تعريف شده كه بخشی از آن در حيطه مديريت و سازمان و بخش ديگر در ارتباط با بيرون سازمان است.
مثل :تصميم گيری،برنامه ريزی،تنظيم گزارش ،حضور در جلسات ، حضور در مراسم مختلف سازمان و ….

نقشهای مديريتی از ديدگاه مينتزبرگ

گام هاي تصميم گيري از ديدگاه سيمون

اصول مديريت علمي از ديدگاه تيلور

تقسيم كار در سازمان

تقسيم كاردر هر سازمانی امری ضروری است. بدين معنی كه وظايف تعيين شده بايد بين واحدها و
مشاغل برای تحقق هدف معيين و ايجاد هماهنگی لازم تقسيم گردد.

 

مديريت ورزشی ،ارائه تعريف جامعی از مديريت ورزشی ، مديريت ورزشی ،جنبه های مديريت عمومی و مديريت ورزشی ، مديريت ورزشی يعنی هنر انجام کارها توسط ديگران و......

مديريت ورزشی

مديريت ورزشی عبارتست از فرايند تأمين و به کارگيری مؤثر نيروی انسانی ماهر و کارآمد وابزار لازم جهت برنامه ريزی، سازماندهی،هماهنگی و کنترل به منظور دستيابی به اهداف تربيت بدنی و ورزش با توجه به نظام ارزشی.

 

تقسيم كار در يك سازمان ورزشی + مديريت ورزشی

تقسيم كار در يك سازمان ورزشی يعنی تركيب منطقی آن در بخشها ، تفويض اختيار و ايجاد هماهنگی و استقرار
نظامهای نظارتی برای كسب اطمينان از اين امر است كه همه افراد براي انجام هدفهای سازمان با يك نظم و
ترتيب و به طور موزون كار كنند.این مسئولیت خطیر توسط فردی که مديريت ورزشی را عهده دار است صورت می پذیرد

ويژگيهای رفتاری مدير سازمان ورزشی (مديريت ورزشی)

مدير سازمان ورزشی بايد
• به طور دقيق اهداف سازمان خود را بشناسد
• اطلاع از رفتار سازمانی براي آنان ضروری است
• در صورت نياز ديگران به كمك ، مدير بايد بدون تامل به مساعدت و ياری آنها اقدام نمايد.
• مدير نبايد خود را از سايرين جدا بداند
• توجه به تنوع وظايف و امور محوله
• ايجاد انگيزه مناسب برای انجام وظايف

 

مديريت اداری از ديدگاه هنری فايول

فايول عوامل مديريت را مترادف وظايف مدير يعنی طراحی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی و نظارت
مي داند.او معتقد است در هر سازمان با توجه شرايط و وظايف آن سازمان اصولی از مديريت
حاكم است . فايول اصول زير را تحت عنوان اصول مديريت پيشنهاد كرده است كه هنوز برخي از آنها ،
مورد توجه است.

چهارده اصول مديريت از ديدگاه فايول

روابط انسانی در مديريت

داگلاس مك گريگور

تئوری دوعاملی فردريك هرزبرگ

كريس آرجريس

نظريه های رفتار سازمانی

ويژگيهای رفتاری مدير سازمان ورزشی

مدير سازمان ورزشی بايد
• به طور دقيق اهداف سازمان خود را بشناسد
• اطلاع از رفتار سازمانی براي آنان ضروری است
• در صورت نياز ديگران به كمك ، مدير بايد بدون تامل به مساعدت و ياری آنها اقدام نمايد.
• مدير نبايد خود رااز سايرين جدا بداند
• توجه به تنوع وظايف و امور محوله
• ايجاد انگيزه مناسب برای انجام وظايف

انواع سازمان

سازمان رسمی

سازمان غير رسمی